Reklama

Paintball, kręgielnia i kawiarnia czekają na zwycięzców

Opublikowano:
Autor:

Paintball, kręgielnia i kawiarnia czekają na zwycięzców - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Kultura

Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń w naszym Plebiscycie na Najciekawszy Film Klasowy 2015 do 13 marca. To ostateczna data. Na zwycięzców czekają atrakcje - za pierwsze miejsce oferujemy świetną zabawę z Extreme Paintball Pleszew w starej cegielni lub w lesie, do tego ognisko i kiełbasa, za drugie miejsce - turniej na kręgielni MCT w Żerkowie, trzecie miejsce nagradzamy zaproszeniem do Galerii Cafe na kawę i słodkości od Cukierni „Ania”.

W końcu uczniom należy się także odpoczynek i rozrywka w ciężkim okresie przygotowań do matury. Komu on przypadnie - okaże się na gali finałowej, która odbędzie się 1 kwietnia w kinie „Echo”.

W naszym konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy w tym roku szkolnym wyprodukowali film prezentujący ich klasę. Wszystkie zakwalifikowane filmy udostępnimy na portalu www.jarocinska.pl, a głosowanie odbędzie się przez sms. Wystarczy przysłać lub przynieść do redakcji „Gazety Jarocińskiej” na płycie DVD lub na pendrivie film o minimalnej rozdzielczości 640x480 pikseli (czas trwania do 30 minut) wraz z wypełnionym kuponem z „Gazety Jarocińskiej”. Zgłoszenia może dokonać tylko osoba pełnoletnia (uczeń lub wychowawca klasy).

Głosowanie odbywać się będzie od 16 do 30 marca.

 

REGULAMIN Plebiscytu  Na Najlepszy Film Klasowy 2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Plebiscytu: PLEBISCYT będzie prowadzony pod nazwą „Plebiscyt na najlepszy film prezentujący klasę, zrealizowany w roku szkolnym 2014/2015”

2. Podmiotem urządzającym Plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE Polska sp. Z o.o. sp. K. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg plebiscytu: Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu jarocińskiego i gminy Nowe Miasto n. Wartą.

5. Czas trwania Plebiscytu: Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 8.00 i kończy 30 marca o godz. 20.00.  

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego

II. DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy/kandydaci plebiscytu, których dzieło/film będzie poddany głosowaniu, poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie, automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i na potrzeby przeprowadzenia plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, nazwy klasy, którą reprezentują na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom/kandydatom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

2. Zgłoszenie dzieła/filmu do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody jego autorów oraz osób w jakikolwiek inny sposób biorących udział w jego utworzeniu na publikację dzieła/utworu w serwisie You Tube „Gazety Jarocińskiej” lub innym serwisie filmowym i na jego udostępnienie w internecie na www.jarocinska.pl bez roszczeń finansowych. Osoba zgłaszająca dzieło/film podpisuje stosowne oświadczenie w tym zakresie, bez którego zgłoszenie dzieła/filmu  do plebiscytu nie będzie możliwe.

III. UCZESTNICY/KANDYDACI PLEBISCYTU

1. Uczestnikiem/kandydatem plebiscytu, poddającym swe dzieło/film głosowaniu, jest społeczność klasowa szkoły ponadgimnazjalnej powiatu jarocińskiego i gminy Nowe Miasto n. Wartą, reprezentowana przez jedną osobę fizyczną, pełnoletnią, zamieszkałą na terenie Polski, która zgłasza film klasowy do plebiscytu pod swoim imieniem i nazwiskiem. Może to być uczeń, nauczyciel lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza dana klasa.

2. Uczestnikiem plebiscytu, który oddaje głos na swojego kandydata, może być każda osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia (za pozwoleniem opiekuna prawnego), zamieszkała na terenie Polski, która spełnia warunki regulaminu.

3. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu plebiscytu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

IV. KOMISJA PLEBISCYTOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców plebiscytu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową.   W skład Komisji Plebiscytowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

V. PRZEBIEG PLEBISCYTU

1.            Plebiscyt przebiega w dwóch etapach:

 a)           zgłaszania udziału kandydatów w plebiscycie,

 b)          wyłaniania zwycięzców plebiscytu.

2. Uczestnik/kandydat zgłasza dzieło/film w plebiscycie poprzez przysłanie lub przyniesienie do redakcji „Gazety Jarocińskiej” na płycie DVD lub na pendrivie filmu przedstawiającego daną klasę, zrealizowany w roku szkolnym 2014/2015, o minimalnej rozdzielczości 640x480 pikseli i czasie trwania do 30 minut.

3. Film należy dostarczyć wraz z wypełnionym kuponem zgłoszenia, publikowanym w „Gazecie Jarocińskiej” w numerach  5, 6, 7,8 i 9,10, 11/2015, do dnia 13 marca 2015 r.

4. Od 16 marca 2015 r. wszystkie zgłoszone dzieła/filmy zostaną podwieszone na serwisie YouTube.pl „Gazety Jarocińskiej” lub innym serwisie filmowym i udostępnione na www.jarocińska.pl do głosowania.

5. Każde dzieło/film otrzyma indywidualny numer-kod, będący treścią wiadomości SMS, według kolejności napływania zgłoszeń.

6. Wyłanianie zwycięzców plebiscytu odbywa się w dwóch niezależnych etapach. W jednym etapie specjalne powołane przez redakcję „GJ” jury typuje w głosowaniu indywidualnym zwycięzcę 1 miejsca. W drugim etapie wyłonienie zdobywcy drugiego i kolejnych miejsc następuje poprzez oddawanie głosów przez wysyłanie pod numer podany w „Gazecie Jarocińskiej” i na stronie www.jarocińska.pl wiadomości SMS, w treści której wpisane jest podane w wyżej wymienionych publikatorach słowo kluczowe i numer-kod przewidziany dla danego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a nie ma znaczenia. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne.

7. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w „Gazecie Jarocińskiej” i na www.jarocinska.pl. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

8. Głosy oddane w plebiscycie są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

9. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców plebiscytu.

10. Każdy uczestnik, oddający głos na swojego kandydata, może wysyłać zgłoszenia wielokrotnie i poprawiać wynik swojego kandydata w plebiscycie.

11. Podczas przyjmowania zgłoszeń kandydatów do plebiscytu Komisja Plebiscytowa może odrzucić z udziału w plebiscycie dzieła/filmy naruszające ogólnie przyjęte normy kulturowe, o treściach obraźliwych lub niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

12. Zwycięzcami plebiscytu zostają trzy klasy. Pierwsze miejsce otrzymuje film wybrany przez jury. Drugie i trzecie zajmują uczestnicy, których dzieła/filmy otrzymają największą ilość głosów oddanych przez SMS. Ilość głosów można śledzić na bieżąco na www.jarocińska.pl od 3 marca 2015 r. W przypadku, gdy tę samą ilość głosów osiągnie kilku kandydatów do nagrody, decyzję rozstrzygającą ma jury. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania.

VI. NAGRODY

1. Nagrodami w plebiscycie są:

a)            Za zajęcie pierwszego miejsca - zdobycie przez dzieło/film największej ilości głosów członków jury – nagroda niespodzianka, ujawniona w trakcie trwania plebiscytu

b)           Za zajęcie drugiego miejsca – zdobycie przez film największej ilości głosów sms - wyjście zwycięskiej klasy do żerkowskiej kręgielni

c)            Za zajęcie trzeciego miejsca – zdobycie przez film drugiej pod względem ilości głosów sms -zaproszenie dla całej klasy do kawiarni na deser.

Fundatorami nagród są: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, MCT w Żerkowie,  Galeria Cafe w Jarocinie, Cukiernia „Ania” Anny  Malechy. Partnerem akcji jest Stowarzyszenie Jarocin XXI, prowadzące kino „Echo” w Jarocinie.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU I ODBIÓR NAGRÓD

1. Organizator powiadomi zwycięzców  Plebiscytu o przyznaniu nagrody podczas uroczystego finału, który odbędzie się 1 kwietnia w jarocińskim kinie „Echo”, a także poprzez publikację nazwy klasy w „Gazecie Jarocińskiej” i na www.jarocińska.pl.

2. Organizator poinformuje także zwycięzców o warunkach odbioru nagrody.

3. Termin realizacji odbioru nagród zostanie uzgodniony pomiędzy Organizatorem, Zwycięzcami oraz Fundatorami nagród.

4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia plebiscytu.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora. Jest też dostępny na www.jarocińska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE